Semalt: jQuery ekrany döwmek üçin iň gowy JavaScript kitaphanasymy?

jQuery, HTML-iň müşderi tarapyndan skriptini ýönekeýleşdirmek üçin döredilen platforma JavaScript kitaphanasydyr. JQuery iň oňat we giňden ýaýran JavaScript kitaphanalarynyň biridir. Bu kitaphananyň kömegi bilen, sahypaňyza animasiýa effektlerini çalt goşup, web resminamalaryny döwüp ýa-da maglumatlary çykarmak meselelerini ýerine ýetirmek üçin ekran skraperlerini gurup bilersiňiz. Şeýle hem, jQuery çarçuwasy Kordowa ulanyp, Android, iOS we web programmalaryny gurup bilersiňiz.

Ekrany döwmek ýa-da maglumatlary çykarmak, botlary we möýleri ulanyp, internetden maglumatlary ýa-da maglumatlary döwmek prosesi. jQuery-iň sintaksis, web resminamalarynda gezmegi, maglumatlary gyrmagy, DOM elementlerini saýlamagy, animasiýalary döretmegi, AJAX programmalaryny ösdürmegi aňsatlaşdyrmak üçin döredildi. Bu JavaScript kitaphanasynyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, döredijilere we programmistlere ösen ekran skraperlerini gurmaga, WordPress mowzuklary we widjetleri üçin abstraksiýalary döretmäge mümkinçilik berýär. JQuery-a modully çemeleşme, güýçli we dinamiki web sahypalaryny we amaly programmalary döretmäge mümkinçilik berýär.

Üns bermäge mynasyp beýleki JavaScript kitaphanalary:

Dürli JavaScript çarçuwalary we kitaphanalar iş prosesini tertipleşdirýär, ekran gyryjylarynyň ösüşini güýçlendirýär we täsirli dizaýn taýdan has gowy aýratynlyklary hödürleýär. Iň meşhur JavaScript kitaphanalarynyň käbiri aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar:

1. D3.js

Maglumatlara esaslanýan resminamalar (D3.js) iň oňat we täsirli açyk çeşme JavaScript kitaphanasy hasaplanýar. Web gyryjylary gurmaga kömek edýär we sahypaňyza interaktiw göz aýlamak we tordan maglumatlary döwmek üçin gurlan köp sanly pluginleri öz içine alýar. Bu JavaScript kitaphanasy ähli web brauzerleri we operasiýa ulgamlary bilen utgaşýar.

2. Diagramma

Import.io we Octoparse meňzeş aýratynlyklary bolan gyryjylary gurmak üçin başga bir açyk çeşme JavaScript kitaphanasy. Şeýle-de bolsa, kiçi göwrümli web döwmek meselelerini diňe gyryjylary bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu JavaScript çarçuwasy giňişleýin resminamalar üçin maslahat berilýär we Chart.js HTML5 kanwanyň ýerine SVG esaslanýar.

3. FusionCharts

Bu döredijiler we dizaýnerler üçin amatly diagramma kitaphanasydyr. “FusionCharts” 80-den gowrak diagramma görnüşinden we müňlerçe kartadan ybarat bolup, “MetricsGraphics” we “Google Charts” -lary yzda galdyrýar. Bu JavaScript kitaphanasy bilen haýsydyr bir web skraperi gurup bilmersiňiz we internetden maglumat alyp bilmersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu gurluş Oracle, Microsoft, IBM we Google-yň ileri tutýan saýlawydyr. Mundan başga-da, IE 6, 7 we 8 ýaly brauzerler bilen gabat gelýär.

4. Google Charts

Bu ýönekeý çyzgylardan çylşyrymly agaç kartalaryna çenli islendik zady gurmaga mümkinçilik berýär. Google Charts öňünden gurlan diagramma galereýalary, dürli özleşdirme opsiýalary we maglumat gurallary bilen gelýär. Bu JavaScript kitaphanasyny ulanyp, esasy ekran gyryjylaryny gurup bilersiňiz, ýöne ösen maglumatlary çykaryjylary gurup bilmersiňiz (ParseHub we Kimono Labs).

Netije

jQuery-nyň arhitekturasy dürli plaginleri we skraperleri aňsatlyk bilen döretmäge mümkinçilik berýär. Beýleki JavaScript kitaphanalaryndan has gowy we programmistler hem, döredijiler üçinem amatly. Beýleki JavaScript kitaphanalary esasy meseleleri ýerine ýetirmekde peýdaly we çäkli mukdarda opsiýalary we aýratynlyklary bar. Şeýle-de bolsa, ähli JavaScript kitaphanalary ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrýar we ähli web brauzerleri we operasiýa ulgamlary bilen utgaşýar. Her gün täze kitaphanalar hödürlenýär, ýöne jQuery bize JavaScript-i has gowy düşünmäge kömek edýär we ekran skripkalaryny çalt ösdürmek üçin ulanylýar.